Privatlivspolitik for Blaksets Bridgecenter.

Bridgeklubbens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger der er relevante for klubbens drift. Vi sletter dine oplysninger på anmodning, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Blaksets Bridgecenter er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Skulle du have spørgsmål til databehandlingen af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til kontoret i BB.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger: 1. Medlemsoplysninger: a. Almindelige personoplysninger: i. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato, indmeldelsesdato mv. ii. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi. b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: i. ÷ 2. Oplysninger om ansatte: a. Almindelige personoplysninger: i. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, ansættelsesdato mv. ii. Oplysninger til brug for lønudbetaling, fx bankkontonummer. b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: i. Oplysninger til brug for kildeskatteangivelse, forsikring mv.: CPR-nummer. ii. Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest for ansatte, der skal arbejde med børn og unge. 3. Oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter: a. Almindelige personoplysninger: i. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato mv. ii. Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi. b. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: i. ÷ 4. Oplysninger om substitutter a. Almindelige personoplysninger: i. Kontaktoplysninger som navn, adresse, mail og telefonnummer.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig selv og fra Danmarks Bridgeforbund. Oplysninger vi modtager fra Danmarks Bridgeforbund er foruden almindelige registrerings- og kontaktoplysninger sportslige oplysninger om fx spillestyrke samt eventuelle udelukkelser.

Lorem ipsum dolor

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til at behandle personoplysninger er særligt:

• Bridgeklubbens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.

• At der sker som følge af et lovkrav.

• At der sker med dit samtykke.

Formålene: 1. Vi behandler medlemsoplysninger: a. For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv. b. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst. c. For at kunne udstrække værdien af medlemskabet overfor Danmarks Bridgeforbund og overfor forbundets øvrige medlemsklubber. 2. Vi behandler oplysninger om ansatte: a. For at kunne opfylde de forpligtelser vi har overfor hinanden i relation til dit ansættelsesforhold. b. For at opfylde myndigheders krav. 3. Vi behandler oplysninger om deltagere i åbne aktiviteter: a. For at kunne identificere og kommunikere med deltagerne i relation til aktiviteten. b. For at kunne gennemføre bridgeaktiviteten i en korrekt sportslig kontekst. 4. Vi behandler oplysninger om substitutter: a. For at kunne tilbyde vores medlemmer muligheden for at kunne kontakte mulige substitutter. Vi behandler som hovedregel kun personoplysninger ud fra legitime interesser: • For at kunne gennemføre turneringsaktiviteter – herunder offentliggøre start- og resultatlister samt MP- og handicapposteringer. • For at kunne håndtere dine medlemsrettigheder korrekt. • For at kunne håndhæve dine medlemsforpligtelser korrekt, fx i forhold til kontingentbetaling. • For at kunne afholde sociale arrangementer, fester mv. – herunder invitere hertil på mail, sms eller telefon. • For at kunne vise indholdet og ånden i vores klubliv til udenforstående – herunder offentliggøre billeder der illustrerer aktiviteten desuagtet at enkeltpersoner vil kunne genkendes herpå. • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund for at sikre en korrekt håndtering af vores medlemskab heraf samt for at sikre opfyldelsen af dine rettigheder overfor DBf og DBf’s øvrige medlemsklubber i kraft af dit medlemskab hos os. • For at kunne dokumentere vores foreningsstatus overfor legitime interessenter, fx for opnåelse af kommunal lokalestøtte eller private fondes tilskud. • For at kunne dokumentere vores aktiviteter i statistisk eller historisk kontekst. • Vi behandler undtagelsesvist persondata under samtykke:


Videregivelse af dine personoplysninger

• Vi videregiver dine personoplysninger til Danmarks Bridgeforbund. • Vi videregiver dine personoplysninger til andre samarbejdspartnere i det omfang det har naturlig relevans for en særlig opgave eller et tillidshverv, du har påtaget dig – fx oplyser vi dine kontaktoplysninger, hvis der er udtrykt ønske om ny makker eller substitut virke . • Vi videregiver dine personoplysninger til myndigheder efter deres lovlige krav herom. • Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemands marketingsformål.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

1. Medlemmer: a. Vi opbevarer dine personoplysninger til du anmoder om at få dem slettet og dertil i op til 3 år efter det kalenderår, hvor du har meldt dig ud af klubben. 2. Ansatte: a. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter det kalenderår, hvor din ansættelse er ophørt. 3. Deltagere i åbne aktiviteter: a. Vi opbevarer dine personoplysninger som minimum indtil aktiviteten er endeligt afsluttet eller du anmoder om at få dem slettet. Vi opbevarer dog oplysninger der skal anvendes i en historisk eller statistisk kontekst så længe de har værdi i denne kontekst – fx opbevarer og offentliggør vi navnene på årets klubmestre eller vinderne af vores åbne turneringer gennem hele klubbens levetid.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data (retten til at indsigt i nærværende politik). • Retten til indsigt i dine egne personoplysninger (se hvad vi har registreret om dig). • Retten til berigtigelse. • Retten til sletning. • Retten til begrænsning af behandling. • Retten til dataportabilitet (retten til at få udleveret de oplysninger, vi har registreret om dig i et læseligt format). • Retten til indsigelse. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde kontaktoplysninger først i dette dokument. Vær opmærksom på, at dine rettigheder ikke er ubetingede. Fx vil vi typisk have mere ret til at registrere dig end du har ret til at blive slettet så længe dit medlemskab af klubben består eller så længe du deltager i vores aktiviteter. Og selv efter at dit medlemskab er ophørt kan vi have en legitim ret til at afvise at slette dig, fx for at kunne opstille dokumentation for klubbens resultater. Hvis du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, vil vi hurtigst muligt tage stilling til, om vi finder der er et væsentligt og legalt hensyn i vores klubdrift der vejer tungere end din rettighed til rettelse eller sletning – og finder vi ikke sådan et hensyn vil vi gennemføre ændring eller sletning hurtigst muligt derefter. Substitutter optages kun på substitutlisten ved tilsagn, og du kan til enhver tid tilbagekalde dette tilsagn. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Du kan se øverst i dokumentet hvornår denne udgave senest er ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil kunne fås i udskrift ved henvendelse til kontaktpersonen. Vedtaget af Blaksets Bridgecenter 25.05. 2018